Facebook Twitter Youtube Instagram Español
Portal de Transparencia
 
As federacións deportivas galegas son entidades privadas sen ánimo de lucro que, xunto as funcións que lle son propias polo seu ámbito de actuación privada, exercen por delegación funcións públicas delegadas (art. 51.4 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia). As funcións ás que se deberá dar publicidade son as que se especifican no art. 56 da Lei do Deporte de Galicia, e recollidas tamén nos respectivos Estatutos federativos 
 Normativa aplicable:
- Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
- Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa. 
- Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
- Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
- Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)   

  

Información Institucional

Estatutos

Descargar

Estructura organizativa

Xunta Directiva  

Comisión Delegada Asamblea

Datos de contacto

Ver aquí

 

Información Económica

Convenios

2021

2022

2023

Secretaría Xeral para o deporte  Descargar  

Secretaría Xeral para o deporte Descargar

Secretaría Xeral para o Deporte Descargar

Orzamentos

2021

2022

2023

Orzamento 2021  Descargar

Orzamento 2022 Descargar

Orzamento 2023  Descargar

Contas Anuais

2020

2021

2022

Descargar

Descargar 

Descargar 

Informes de Auditorías

2014

2016

2018

2020

2022

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Retribucións Anuais

2018

2019

2020

2021

2022

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

 

Actas

Actas

2020

Acta Asamblea Xeral Ordinaria xullo do 2020    Descargar

Acta Asamblea Xeral Extraordinaria novembro do 2020    Descargar

Acta Asamblea Xeral Ordinaria decembro do 2020   Descargar 

2021

Acta Asamblea Xeral Ordinaria abril do 2021    Descargar

Acta Asamblea Xeral Extraordinaria abril do 2021    Descargar

Acta Asamblea Xeral Extraordinaria setembro do 2021    Descargar

Acta Asamblea Xeral Extraordinaria decembro do 2021    Descargar

Acta Asamblea Xeral Ordinaria decembro do 2021    Descargar

2022

Acta Asamblea Xeral Extraordinaria maio do 2022    Descargar

Acta Asamblea Xeral Ordinaria xuño do 2022    Descargar

2023

Acta Asamblea Xeral Ordinaria febreiro do 2023    Descargar

Acta Asamblea Xeral Ordinaria xullo do 2023    Descargar

Acta Asamblea Xeral Extraordinaria decembro do 2023 Descargar

Acta Asamblea Xeral Extraordinaria  marzo do 2024 Descargar

 

 

 

R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es